F I A T C O U P E 1,8 16v

STRÁNKY VĚNOVANÉ F I T U C O U P E A MÍM STEJNĚ POŠAHANÝM KAMARÁDŮM JAK JSEM JÁ :-)

Kalendář

Novinky

Ráfky a pneu

POLICIE

Napsal Josef Trojan   

Friday, 14 July 2006

Takový malý návod „jak na to“….. i když výsledek záleží zejména na individuálních schopnostech …

Tento návod se stal nedílnou součástí povinné výbavy mého vozidla a na jakékoliv jednání s orgány POLICIE se docela těším….


Při jakékoliv kontrole při silničním provozu orgány veřejné moci, za které je možné považovat jak orgány POLICIE ČR a nebo orgány Městské (obecní) policie považuji za vhodné bezprostředně poté, co osoba zjistí, že je podezřelá ze spáchání přestupku související s provozem na veřejných komunikacích, vést jednání následujícím způsobem :

1)pokud možno aktivovat záznam jednání – ideální je mobilní telefon se záznamem. Je zcela na Vás, zda upozorníte orgán veřejné moci, že průběh jednání je „nahráván“. Osobně bych to provedl skrytě tak, aby nebylo zřejmé, že jednání je nahráváno. Ať již se jednání následně odvine jakkoliv, nedoporučuji z důvodu vlastní bezpečnosti sdělovat orgánům veřejné moci na konci jednání že průběh diskuse byl nahráván.

2)Jako první větu kterou sdělím po pozdravu policistům doporučuji formulovat takto : Vůbec nerozumím o čem se mnou chcete jednat. Trvám na svém právu vyplývající z ústavního zákona podle kterého mám nárok na právní pomoc od samého počátku jednání s orgánem veřejné moci, současně trvám na tom, aby jste dále postupoval způsobem, který umožní, že toto mé právo bude možná naplnit.

Reakce na tento požadavek asi bude různá…pokud orgán veřejné moci stanoví nemožné podmínky, jako např. tak ať Váš advokát přijede sem, je nutné uvést Váš požadavek do zápisu s tím, že jste ničemu nerozuměli, že jste trvali na právní pomoci a toto právo Vám bylo zkráceno. (viz dále § 4 odst. 4 správního řádu).

3)Dále trvejte na tom, aby bylo řízení vedeno v písemné formě, neboť to vyžaduje zákon.

V praxi je běžné, že orgány policie sepisují tzv. oznámení o přestupku. Takovou listinu však zákon nezná - § 18 správního řádu vyžaduje protokol. Do zápisu tedy uveďte, že pracovník policie porušuje zákon tím, že průběh jednání dokumentuje způsobem, který zákon nezná. Toto současně označuji jako stížnost na nezákonný postup orgánu veřejné moci.


Pokud dodržíte uvedený postup, může se celá věc v dalším řízení vykládat takto : Od samého počtu jste byl zkrácen na svých právech tím, že orgán veřejné moci nerespektoval Vaše právo na právní pomoc, když toto práva Vám garantuje od samého počátku řízení ústavní zákon. Současně bylo v řízení postupováno způsobem, který zákon nezná. Je ještě samozřejmě otázka, jak bude posouzena Vaše stížnost, kterou jste podal – je ale skutečností, že z nezákonně vedeného řízení nelze dosáhnout na zákonné rozhodnutí.

Z praxe vím, že donutit orgány veřejné moci psát a podepisovat je první stupínek k tomu, aby byl účastník v řízení úspěšný…

Pokud se bude cítit na to, že při jednání s pracovníkem policie, resp. při sepsání dokladu o jednání, ať již je nezván a označen jakkoliv, máte na víc než na výše uvedené, doporučuji ptát se a následně zapsat do zápisu následující :

1)Žádám pracovníka POLICIE aby uvedl jakým měřícím zařízením bylo provedeno měření a dále trvám na tom, aby do zápisu bylo uvedeno číslo úřední značky ve smyslu zákona o metrologii.

Pokud tuto informaci POLICISTA neví a nezná, je nutné toto zapsat – orgán policie nebyl schopný uvést výrobní značku ani číslo úředního ověření měřidla. Jinak je nutné zapsat přesně to, co Vám bylo nadiktováno. Úřední značka musí být na měřidle umístěna viditelně… (víz dále výpis ze zákona) V minulosti se mě stalo, že jako číslo úředního ověření mě bylo diktováno číslo auta kde bylo namontováno…

2)Žádám ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o metrologii, aby měřidlo, kterým bylo provedeno měření bylo předloženo příslušnému orgánu ke kontrole.

Tuto žádost je nutné opět zapsat – více není třeba komentovat. Se žádostí a následnou reakcí na ni si již musí poradit právník… Po Vás se chce pouze to, aby byla přednesena…

3)Do sepisované listiny doporučuji udělit plnou moc prakticky komukoliv – tuto plnou moc zapište do textu Vašeho vyjádření (ideální je zapsat plnou moc „mini“ písmen a „skrýt ji v textu) a formulujte následovně – pro jakékoliv další řízení v této věci uděluji plnou moc pro …. (vtip je v tom, že dále orgány veřejné moci musí jednat s Vaším zástupcem a nikoliv s Vámi) Bez právního zástupce nemají doručeno.

4)Trvejte na tom, aby bylo zřejmé, který orgán POLICIE vedl s Vámi první jednání – a to včetně adresy, kam se dá doručovat. Na tuto adresu doporučuji následně, tak cca. po 14 dnech až jednom měsíci zaslat rozšíření plné moci na další osobu, pokud možno již právníka. Současně je možné původní plnou moc odvolat. Ideální je právní zástupce ze zahraničí – advokát se sídlem v Německu nemá chybu, ale takový notář v Saudské Arábii je v praxi skoro neřešitelný problém… nicméně zákon takového zástupce nevylučuje a správní orgán je povinen doručovat Vašemu zástupci… Umíte si toto představit ???

Na uvedenou adresu doporučuji následně vést korespondenci – orgány POLICIE ji musí postoupit.

5)Vždy trvejte na tom, aby pracovník POLICIE přesně vymezil, které zákonné ustanovení jste porušili. V praxi toto činí řadě POLICISTů problém – ale pokud neví, které zákonné ustanovení bylo porušeno, tak je otázkou, co vlastně s Vámi chce projednávat a zda jen tak „neotravuje“ – i toto je dobré téma ke stížnosti.

V praxi se mě již stalo i to, že POLICISTA sice uvedl zákonné ustanovení, které jsem měl porušit, ale toto bylo zcela nesmyslné – např. při tvrzení o porušení podmínek parkování napsal a definoval zákonné ustanovení, které pojednává o zákazu otáčení se na mostě…. pak ale již není o čem jednat….


Pokud se problém bude týkat přechodu a chodců, lze jednak namítat to, že orgán POLICIE sice tvrdí, že jsem ohrozil chodce, na druhou stranu ale neučinil nic, aby zjistil jeho totožnost a aby tato osoba mohla být vyslechnuta jako svědek.

Současně se vsadím, že pokud bude s Vámi projednávat POLICIE Váš údajný přestupek spočívající v tom, že jste měl ohrozit chodce na přechodu, budete současně svědkem řady případů, kdy chodci budou přecházet vozovku mimo přechod. Zde je vhodné okamžitě do zápisu podat stížnost v tom smyslu, že pracovník policie porušil zákon tím, že ve smyslu zákona o policii nepostihoval ty přestupky, které se udály za jeho služby, prakticky tedy vykonává to, co lze označit jako selektivní spravedlnost.


Pamatujte na následující : s ohledem na bodový výmysl platný od 1.7.2006 se o Vašich bodech bude rozhodovat nikoliv na ulici, ale až v řízení před příslušným orgánem – body strhává správní orgán. Ten ale musí mít pro své rozhodnutí podklady získané zákonným způsobem. Pokud se vám povede uplatnit to, co je výše uvedené, je značný předpoklad že i průměrný znalec správního práva dovede Vaše řízení k úspěšnému konci, za který považuji stav, kdy nebude možné Vám udělit pokutu a strhnout body.

Zásadně nic neuznávejte na místě a postupujte tak, jak je výše uvedeno. Alespoň úvodní část by měl zvládnout každý, kdy byl schopný udělat řidičský průkaz. A pokud někdo výše uvedené nechápe, má opět dvě možnosti – buď jezdit tak, aby se nedostal do žádného konfliktu s POLICII, nebo se smířit s tím, že nejdříve zaplatí docela slušný obnos v řádech až stovek tisíc korun a pak stejně jezdit nebude…


Pamatujte na následující : pokud bude řízení vedeno dále, nikoho již tak moc nezajímá, co se skutečně stalo. Podstatné je pouze to, co je v papírech … a o tom rozhodujete výhradně a jenom Vy. Co ale není v papírech a dokladech, to se nestalo… Myslím si, že stávající sankce a rizika plynoucí z bodového systému stojí zato, aby byl člověk alespoň trochu v „obraze“ jak se demagogii zákona dá stejnou demagogií bránit.

Výše uvedené je ověřeno v praxi – a to v době, kdy jsem o pokutách do 500,- nediskutoval. Dnes již dle mého názoru je sebevražedné, cokoliv při řízení na místě uznat, a platit je ta poslední možnost jak se zbavit peněz. Na druhou stranu, pokud cokoliv zaplatíte a uznáte na místě, nemáte jakýkoliv nárok toto v budoucnosti změnit – peníze i body jsou v tomto případě nenávratně pryč ….


Souhrn a výpis podstatný zákonných ustanovení

Správní řád – z.č. 500/2004

§ 4
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

§ 15
Vedení řízení
(1) Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak.

§ 18
Protokol
(1) O ústním jednání (§49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam.


2/1993 Sb. – Listina
Čl.37

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.361/2000 Sb. – ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)


§ 54

(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.§ 79

(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

8) K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.


Díl 3

Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu

§ 118a
Zabránění v jízdě

(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "technický prostředek") nebo odtažením vozidla, jestliže řidič

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem 30) uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

(2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže,

a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu 1) , překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

(3) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže učitel autoškoly

a) požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
b) se odmítl na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
c) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene b) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

(4) Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.

(5) Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla.

(6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič.

(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích.

(8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Zadržení řidičského průkazu

§ 118b

(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.

(3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

(4) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.

(5) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den ode dne zadržení řidičského průkazu.

(6) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 118c

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče 32b) .

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže

a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1,

b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byla tato sankce nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.


§ 124
8) Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že

a) kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení,
b) objasňuje dopravní nehody,
c) vede evidenci dopravních nehod,
d) projednává v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu, 30 )
e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(9) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména
a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavovat vozidla,
c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem,
f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,
i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy,
j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu. 37)
k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu, 37)
l) vybírat kauce podle § 125a.

§ 124
Státní dozor


25/1998 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 16. ledna 1998o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii – je dobré vědět že součástí stejnokroje je i čepice…88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii

§ 11 Jednotné prvky stejnokroje

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy,
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv označení,
c) pokrývka hlavy černé barvy,
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy,
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo "OBECNÍ" nebo "MĚSTSKÁ" a v jeho dolní části slovo "POLICIE".

(2) Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku a pásky na pokrývce hlavy jsou uvedeny v příloze.

PODROBNOSTI O TVAROVÉM PROVEDENÍ ODZNAKU NA POKRÝVCE HLAVY

(k § 11 odst. 2 vyhlášky)

1. Průměr odznaku na pokrývce hlavy je 30 mm.
2. Průměr vnitřního kruhu mezikruží je 15 mm.
3. Slova "OBECNÍ", "MĚSTSKÁ" a "POLICIE" jsou tvořena písmem kolmým, širokým 6 ČSN 01 0451 (Helvetika).

PODROBNOSTI O TVAROVÉM PROVEDENÍ PÁSKY NA POKRÝVCE HLAVY

(k § 11 odst. 2 vyhlášky)
Délka stran bílého a tmavě modrého čtverce šachovnice na pásce pokrývky hlavy je 5 mm.283/1991 Sb. ZÁKON o Policii České republiky

§ 7

(1)Policista ve službě je povinen v mezích tohoto zákona provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního zákroku nebo služebního úkonu, zejména vyrozumět nejbližší policejní útvar, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

§ 18

Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků

(1) Při pronásledování pachatelů některého ze zvlášť závažných úmyslných trestných činů 8) anebo jiných úmyslných trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, a při pátrání po těchto pachatelích a věcech pocházejících anebo souvisejících s uvedenými trestnými činy, je policista oprávněn prohlížet dopravní prostředky, zda se v nich tito pachatelé anebo věci nenacházejí.

(2) Při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech, jsou policisté oprávněni přesvědčit se, zda se hledaná osoba nebo věc nenachází v dopravních prostředcích, je-li důvodné podezření, že tomu tak je.505/1990 Sb. o metrologii

§ 11

Používání měřidel

(1) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření. Novému ověření však tato měřidla již nepodléhají, pokud prokazatelně přestala být užívána k účelům, pro které byla vyhlášena jako stanovená.

(4) U měřidel, pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být významně poškozeny zájmy osob, je poškozená strana oprávněna vyžádat si jejich ověření nebo kalibraci a vydání osvědčení o výsledku.


§ 23

Pokuty subjektům

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč subjektu, který

a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být;
b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;
c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační značku měřidla;
d) ověřil stanovené měřidlo nebo provedl úřední měření bez oprávnění nebo vyrobil, popřípadě opravil nebo provedl montáž měřidla bez registrace předepsané tímto zákonem;
e) neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou součinnost;
f) neplní povinnosti stanovené v § 18;
g) opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem;
h) uvedl do oběhu hotově balené zboží v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a nebo označil lahve symbolem "3" v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a.

§ 6

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku

(2) Schvalování typu měřidla provádí Český metrologický institut. Zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem. Postup schvalování typu měřidla stanoví ministerstvo vyhláškou. Minimální počet vzorků měřidla potřebných pro schvalování typu měřidla, které výrobce poskytne bezplatně, stanoví Český metrologický institut.

(3) Na základě technických zkoušek a dalších zjištění Český metrologický institut vydá certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje, a přidělí mu značku schválení typu, kterou musí výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou, umístit na měřidle. Náležitosti certifikátu o schválení typu měřidla a grafickou podobu značky schválení typu stanoví vyhláška. Platnost certifikátu o schválení typu měřidla zaniká uplynutím deseti let od data jeho vydání. Tuto lhůtu může Český metrologický institut na žádost výrobce nebo dovozce prodloužit o dalších deset let; počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit, není omezen.

(7) Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen, nelze uvádět do oběhu.

§ 7
Schvalování typů dovezených měřidel

(1) Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají povinnému schvalování typu. Typy jiných nově dovážených měřidel kromě referenčních materiálů mohou být schvalovány podle tohoto zákona na žádost. Ustanovení § 6 platí pro schvalování dovážených měřidel obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.263/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

§ 1

(1)Povinnému ověřování ( § 3 odst. 1 zákona ) podléhají měřidla uvedená v příloze.

V příloze pod bodem
2.2.1 Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování
pravidel silničního provozu 2 roky


262/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

§ 7 Doba platnosti ověření

(K § 9 odst. 1 zákona )

(1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem 1) se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.

(2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže
a) uplynula doba platnosti jeho ověření,
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo
e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.


Z uvedeného plyne, že každé měřící zařízení musím mít úřední značku


§ 6

Úřední značky
(K § 9 odst. 2 zákona )

(1) Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného měřidla nebo vydáním ověřovacího listu.

(2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny "CM" přidělenými Institutu, nebo písmeny "K" nebo "CZK" přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"). U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.

(3) V případech, kdy je pro daný typ stanoveného měřidla certifikátem stanoveno umístění více než dvou úředních značek, je při schválení typu určena hlavní úřední značka, která je rozhodující pro určení roku ověření stanoveného měřidla.

(4) Úřední značky umísťované na stanoveném měřidle jsou provedeny jako
a) závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,
b) samolepicí štítek,
c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo
d) označení jiným způsobem schváleným Úřadem.
(5) Značka stanovená touto vyhláškou jako úřední značka musí být čitelná a nesmí být použita jinými než oprávněnými subjekty a pro jiné účely než pro ověření stanoveného měřidla. Pokud z technických důvodů hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji Úřad do jiné podoby.

(6) Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úředních značek stanovují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce.

poslední trojčíslí :
162 měřiče rychlosti

 
Díky všem za návštěvu :-)